Onze voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarin Hanenberg Wegenbouw B.V, hierna te noemen, “Hanenberg”, gebruiker is, behoudens incidentele wijzigingen welke door Hanenberg alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd
Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt voor de offertes en de overeenkomsten slechts werking toe indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijd aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van Hanenberg.

Artikel 2: Offertes

Alle offertes van Hanenberg zijn voor partijen geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Hanenberg zal haar offerte gedurende 30 dagen gestand doen.
Alle bij de offerte verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen of fouten in de verstrekte gegevens.
Een voor akkoord ondertekende offerte wordt beschouwd als een overeenkomst.
Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Hanenberg gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degenen op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3: Ontwerpen, afbeeldingen etc.

Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en berekeningen bij de offerte of in een later stadium verstrekt, maken deel uit van de overeenkomst.
Hanenberg behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom voor met betrekking tot voornoemde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en berekeningen. Deze stukken blijven eigendom van Hanenberg en mogen niet zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of aan derden, op welke wijze dan ook, worden geopenbaard of ter beschikking gesteld.
Indien geen opdracht aan Hanenberg wordt verstrekt dienen voornoemde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en berekeningen binnen zeven dagen na een daartoe door Hanenberg gedaan schriftelijk verzoek aan haar te worden teruggezonden.

Artikel 4: Prijs en prijsaanpassing

Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.
Hanenberg behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor het tijdstip van oplevering wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
Hanenberg stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in euro’s.
Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief de eventuele emballage en vervoers- of verzendkosten.

Artikel 5: Opneming en goedkeuring

Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Hanenberg voltooid zal zijn, nodigt Hanenberg de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan.
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de in lid 1 bedoelde dag.
De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van Hanenberg en strekt ertoe, te constateren of Hanenberg aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan Hanenberg binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het achtste lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als de dag van goedkeuring aangemerkt de dag dat de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.
Wordt niet binnen 8 dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Hanenberg verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Hanenberg bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de wederpartij richten, met het verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen.
Voldoet de werkgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het vierde en vijfde lid overeenkomstige toepassing.
Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
Kleine gebreken, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring kunnen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Met betrekking tot een heropneming na onthouding van een goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 5 is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. De dag waarop is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Hanenberg is gehouden de in artikel 5 lid 7 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
Indien partijen in de offerte of opdrachtbevestigingen een datum van oplevering zijn overeengekomen, zal Hanenberg dit overeengekomen tijdstip naar alle redelijkheid nastreven, doch deze datum is niet bindend.
Overschrijding van het overeengekomen tijdstip van levering geeft de wederpartij niet het recht het alsnog opgeleverde te weigeren of haar verplichtingen uit de overeenkomst op de schorten. Hanenberg is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een tardieve oplevering.
Hanenberg heeft het recht de oplevering in gedeelten te doen plaatsvinden.
Het risico van geheel of gedeeltelijk teniet gaan of beschadiging van het geleverde gaat op de wederpartij over op het tijdstip van levering.

Artikel 7: Verplichtingen van Hanenberg

Hanenberg is verantwoordelijk voor het werk en de uitvoering ervan met ingang van de datum van aanvang tot en met de dag van de levering.
Hanenberg wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege voor zover deze op de dag van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.
Indien en voor zover deze voor haar kenbaar zijn, is Hanenberg verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen en bouwstoffen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Hanenberg

Hanenberg is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
Hanenberg is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendom van de wederpartij voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Hanenberg, haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.
Hanenberg is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover haar door of namens de wederpartij verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is Hanenberg aansprakelijk indien de ligging niet door de wederpartij aan hem is medegedeeld.
Hanenberg is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het afvoeren van verontreinigde materialen van de wederpartij of haar eventuele opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
De aansprakelijkheid van Hanenberg voor alle directe kosten en directe schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het opgeleverde is te allen tijde beperkt tot het door de gebruiker aan de wederpartij in totaal in rekening gebrachte bedrag.
Hanenberg is nimmer aansprakelijk voor directe kosten en directe schade ontstaan tijdens het inladen en het vervoer naar het werk van de ten behoeve van werkzaamheden te gebruiken grondstoffen.
Hanenberg is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde.
Hanenberg en de wederpartij vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middelijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Hanenberg en de wederpartij.

Artikel 9: Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij zorgt ervoor dat Hanenberg tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegeven en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
b. het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. tekening van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van de wederpartij.

3. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van de gebruiker daarvan geen vertraging ondervindt.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door de factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Hanenberg voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de wederpartij

De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de overeenkomst had kunnen voorzien.
De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
De wederpartij draagt het risico van verlies en/of beschadiging van alle te verwerken bouwstoffen en materialen vanaf het moment dat zij op de plaats waar het werk door Hanenberg dient te worden verricht, zijn aangevoerd voor de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden verblijven.

Artikel 11: Gewijzigde omstandigheden

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Hanenberg hierover met de wederpartij in overleg te treden. Hanenberg wijst de wederpartij op de financiële consequenties.

Artikel 12: Onmogelijkheid van uitvoering

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Hanenberg kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot betaling van het uitgevoerde gedeelte van het werk, daarbij rekening houdend met de daarbij redelijkerwijs door Hanenberg in verband met het werk aangegane verplichtingen. Ingeval van opzet of grove schuld van de wederpartij heeft Hanenberg, naast hetgeen waartoe zij op grond van de overeenkomst gerechtigd is, recht op vergoeding van de schade die voor hem uit de beëindiging in onvoltooide staat voortvloeit.

Artikel 13: Onwerkbaar weer

Partijen treffen een regeling voor het geval van onwerkbaar weer. Bij gebreke daarvan is het risico hiervoor voor de wederpartij, tenzij en voor zover Hanenberg ter zake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden, op grond van in de bouwnijverheid bestaande voorzieningen op een vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14: Overmacht

Indien en voor zover Hanenberg haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig kan nakomen door overmacht is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en derhalve zonder schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten.
Onder overmacht wordt onder andere begrepen: elke niet voor Hanenberg voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Hanenberg of in de onderneming van een derde van wie Hanenberg goederen betrekt, het teniet gaan of verloren raken van de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd zonder dat dit aan de gebruiker kan worden toegerekend, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
Van een geval van overmacht wordt door Hanenberg ten spoedigste, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij mededeling gedaan.

Artikel 15: Betaling

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder enig recht van korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, door middel van betaling op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of girorekening.
Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Hanenberg, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.
Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering op de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij. Hanenberg is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
Indien en voor zover de wederpartij met betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Hanenberg van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. Hanenberg is alsdan gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betaling is voldaan mits zij de wederpartij hiervan tevoren in kennis heeft gesteld.
Hanenberg behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 16: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
Voorzieningen die Hanenberg ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden haar vergoed, zoveel mogelijk met inachtneming van de overeengekomen prijzen als bedoeld in het vijfde lid.
Schade die Hanenberg tengevolge van de schorsing lijdt, dient haar te worden vergoed.
Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat komt deze niet voor rekening van Hanenberg, mits zij de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan Hanenberg bovendien betaling vorderen van het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Hanenberg betaalde bouwstoffen.
Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Hanenberg bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Hanenberg heeft in dat geval, naast hetgeen waartoe hij op grond van de overeenkomst gerechtigd is, recht op vergoeding van de schade die voor hem uit de beëindiging in onvoltooide staat voortvloeit.
De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 17: Geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Hanenberg en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing
Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Hanenberg en de wederpartij dienen in eerste aanleg aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank (al dan niet sector kanton) te ’s-Hertogenbosch.